วัดมหาธาตุ วัดไทยที่ยังคงความเก่าแก่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

วัดไทย

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ  ตั้งอยู่ในโซนกลางใจกลางเมืองเก่า  เป็นวัดที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของจักรวรรดิ  ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังหลวง

ชื่อวัดแปลได้ว่า  “ วิหารพระธาตุ” วัดนี้สร้างขึ้นตามแนวคิดของมันดาลา  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวฮินดูโบราณ  ที่แสดงถึงจักรวาล

วัดมหาธาตุก่อตั้งขึ้นโดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พระราชาองค์แรกของอาณาจักรสุโขทัยในศตวรรษที่ 13 วิหารขนาดเล็กเท่ากำปั้น  ได้รับการขยายและบูรณะหลายครั้ง  โดยกษัตริย์ในเวลาต่อมา

>>>โครงสร้างแบบล้านนาสิงหลสุโขทัยและมอญหริภุญไชย

วัดที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำ  และกำแพงอิฐ  มีอนุสาวรีย์จำนวนมาก  รวมทั้งเจดีย์ดอกบัวตูมหลักเจดีย์อื่น ๆ อีกมากมายในหลายรูปแบบ  วิหารอุโบสถ  และมณฑปสามองค์  ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เนื่องจากมีการเพิ่มโครงสร้างในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา  บริเวณวัดจึงมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมหลายแบบ  เช่น  ล้านนาสิงหลสุโขทัย  และมอญหริภุญไชย

อนุสาวรีย์รามคำแหง  ที่ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  และประวัติศาสตร์ของทั้งอาณาจักรสุโขทัย  และวัดมหาธาตุที่วัดนี้

>>>เจดีย์ประธาน

เจดีย์ประธานตั้งอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยม  ล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์เล็กกว่า สร้างขึ้นในปี 1345 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เจดีย์ยอดแหลมเป็นรูปดอกบัวตูม  ลักษณะสถาปัตยกรรมสุโขทัย  ฐานประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้น 168 รูปของผู้แสวงบุญและพระสงฆ์ ด้านบนพระธุดงค์  เป็นซอกที่มีพระพุทธรูปในอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้งพระพุทธรูปปางเดินแบบสุโขทัย   ส่วนบนของเจดีย์ประธานประดับด้วยปูนปั้นนูน  เป็นภาพชีวิตของพระพุทธเจ้า

เจดีย์องค์ใหญ่ล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 องค์ซึ่งทั้ง 4 องค์ที่มุมเป็นแบบมอญหริภุญชัยและทั้ง 4 องค์อยู่ระหว่างแสดงอิทธิพลขอม เจดีย์ทรงลังกาแบบมอญหริภุญไชย  มีลักษณะเป็นทรงพีระมิดลดหลั่นกันไป  โดยมีซอกหลืบเรียงเป็นแถวทั้งสี่ด้าน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เจดีย์มีลักษณะคล้ายกับมหาโบลเจดีย์ของวัดกู่กุด  ในจังหวัดลำพูน  ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่ของสถาปัตยกรรมมอญหริภุญชัยในประเทศไทย

>>>วิหารหลัก

ด้านหน้าของเจดีย์องค์ใหญ่  มีวิหารหลักหรือห้องโถง  ประกอบซึ่งฐาน  และเสาหลายแถวยังคงอยู่  วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งสำริดปางมารวิชัย  หรือที่เรียกว่า “ปางมารวิชัย” หรือ “เรียกโลกมาเป็นพยาน  หินจารึกหมายเลข 1 กล่าวถึง  พระพุทธรูปสำริดที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลักใน 1362. ช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ในปลายศตวรรษที่ 18 ที่ภาพที่ถูกย้ายไปอยู่ที่วัดสุทัศน์ในกรุงเทพมหานคร  ที่ได้รับการตั้งชื่อพระศรีศากยมุนี

>>>โครงสร้างอื่น ๆ ของวัดมหาธาตุ

พระพุทธรูปขนาดใหญ่มาก  เป็นที่นิยมในสมัยสุโขทัย มณฑปสองข้างขนาบข้างเจดีย์องค์ใหญ่  ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนสูง 12 เมตร  เรียกว่าพระอัฏฐารส มณฑปอีกองค์มีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ปางสมาธินั่งบนแท่น

เจดีย์องค์ใหญ่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ  ของพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์องค์หนึ่งของสุโขทัย  ฐานของเจดีย์องค์ใหญ่อีกองค์ประดับด้วยปูนปั้นรูปช้าง  และมารเหมือนสัตว์หิมพานต์ ใกล้กับวิหารหลักเป็นวิหารขนาดเล็กที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา  มีพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่

โครงสร้างอื่น ๆ ในบริเวณนี้ ได้แก่  อุโบสถหรือห้องโถงที่มีพระพุทธรูป  นั่งอยู่ในภูมิมิสปาร์ชามูดราวิหารหลายแห่ง  และเชดิสขนาดเล็กประมาณ 200 แห่งในสภาพการอนุรักษ์

Share
Tagged