รู้ไหม Google แปล ภาษา ทำงานยังไง ทำไมถึงดีกว่าเมื่อก่อน

บทความน่าสนใจ
แปล

แปล หมายถึงพจนานุกรม การแปลข้อความแปลความหมายนั้นๆ  แปลประโยคข้อความหรือบทความ ณ ปัจจุบันคนนิยมใช้งานเป็นจำนวนมากเพราะมีความสะดวกสบายในการใช้งานเเละสามารถ ดาวน์โหลด แอปติดตั้งได้เเล้วที่ App Store เเละ  google play  การใช้งานผ่านมือถือสะดวกไปอีก!!

 การแปลข้อความ: แปลไปมาระหว่าง 103 ภาษาด้วยการพิมพ์
• แตะเพื่อแปล: คัดลอกข้อความในแอปแล้วแตะไอคอน Google แปลภาษาเพื่อแปล (ทุกภาษา)
• ออฟไลน์: แปลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (59 ภาษา)
• การแปลทันใจด้วยกล้อง: แปลข้อความในรูปภาพได้ทันที เพียงเล็งกล้องถ่ายรูปไปที่ข้อความในรูปภาพ (88 ภาษา)
• รูปภาพ: ถ่ายภาพหรือนำเข้ารูปภาพเพื่อคำแปลที่มีคุณภาพสูงขึ้น (50 ภาษา)
• การสนทนา: แปลการสนทนา 2 ภาษาได้อย่างรวดเร็ว (43 ภาษา)
• การเขียนด้วยลายมือ: เขียนตัวอักษรแทนการพิมพ์ (95 ภาษา)
• Phrasebook: ติดดาวและบันทึกคำและวลีต่างๆ ที่แปลไว้เพื่อใช้งานภายหลัง (ทุกภาษา)
• การซิงค์ข้ามอุปกรณ์: เข้าสู่ระบบเพื่อซิงค์ Phrasebook ระหว่างแอปกับเดสก์ท็อป

สามารถ แปลภาษา แปล ต่อไปนี้ไปมาได้

สามารถ แปลภาษา ต่อไปนี้ไปมาได้
กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, เคิร์ด, โคซา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, จีน (ตัวเต็ม), จีน (ตัวย่อ), ชวา, ชิเชวา, เช็ก, โชนา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, เซโซโท, เซอร์เบียน, โซมาลี, ญี่ปุ่น, ดัตช์, เดนมาร์ก, ตุรกี, เตลูกู, เติร์กเมน, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, ไทย, นอร์เวย์, เนปาล, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, เบงกอล, เบลารุส, ปัญจาป, เปอร์เซีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ม้ง, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, เมารี, เมียนมา (พม่า), ยิดดิช, ยูเครน, เยอรมัน, โยรูบา, รัสเซีย, โรมาเนีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, เวลส์, เวียดนาม, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, เอสโทเนีย, เอสเปอแรนโต, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เฮติครีโอล

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิ์ การเเปล

Google แปลภาษาอาจขอสิทธิ์ในการเข้าถึงฟีเจอร์ต่อไปนี้:
• ไมโครโฟนสำหรับการแปลคำพูด
• กล้องถ่ายรูปสำหรับการแปลข้อความผ่านกล้องถ่ายรูป
• SMS สำหรับการแปลข้อความ
• ที่จัดเก็บภายนอกสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลการแปลออฟไลน์
• บัญชีและข้อมูลรับรองสำหรับการลงชื่อเข้าใช้และการซิงค์ในอุปกรณ์ต่างๆยุบ

อ่านข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ https://siamcity.net/

แปล

Google แปล ภาษา ถือว่า เป็นหนึ่งในโปรแกรมช่วย เพื่อชีวิตตอนเรียนอยู่มหาลัย มาก เมื่อจำเป็นต้องใช้งานแปล บทความต่างๆ เพื่อทำงานหรือทำทีซิสจบการเรียน ไม่ต้องเสียเวลาเปิดดิค เหมือนเมื่อก่อน หรือซื้อเครื่องแปลภาษาเพิ่มเติม

แต่รู้หรือไม่ เบื้องหลัง ของโปรแกรมนี้ ทำงานอย่างไร?

ย้อนกลับไปตอนที่ Google แปล ภาษา เปิดตัวเมื่อปี 2549 Google ใช้หลักการแปลภาษาแบบ อิงกฎของ ภาษา การ ใช้ สถิติ อีกทั้ง ยังมีเครื่องมือถือให้นักแปลเข้าไปแก้ไขคำผิดเพื่อทำให้คำแปลที่สมบูรณ์ขึ้นมา ท้ายที่สุดแล้ว การแปลภาษา เป็นประโยคก็ยังทำได้ไม่ดีพอ

แต่พอผ่านมาหลายๆปี Google   เรียนรู้ว่า วิธีที่ใช้อยู่มัน ไม่ได้ผล  จึงต้องเริ่มหาวิธีใหม่ๆ  ซึ่ง Google ได้สร้างเครื่องมือชิ้นสำคัญมากๆ ขึ้นมา นั่นก็คือ  Neural Machine Translation (NMT) เป็นระบบ AI ที่จะเข้ามาช่วย แปล ออกมาให้เป็นไปอย่างธรรมชาติมากขึ้น โดยจะ แปล ประโยคทั้งประโยค ในครั้งเดียว แทนที่จะแปลทีละส่วน

แต่มันจะฉลาดได้นั้น ต้องเริ่ม จากการเรียนรู้ ก่อนที่ NMT จะแปลได้ดีขึ้น ต้องเกิดจากที่มีมนุษย์เข้าไปสอน (ไม่ได้หมายความว่า ชี้นิ้ว แบบ อ้าว อันนี้อ่านว่า ก.ไก่ แต่อย่างใด)  แต่ให้ NMT เรียนรู้บท ที่แปลเอกสารเป็นพันๆ หน้า ทำซ้ำไปซ้ำมา จนมีข้อมูลที่จำนวนมากพอ

แม้วันนี้ การ แปลภาษา Google จะมีส่วนที่ติดขัด อยู่บ้างเล็กน้อย แต่ต้องยอมรับเลย ว่ามันแปล ได้ดีกว่าเมื่อก่อนอย่างมาก คืออ่านแล้วพอเข้าใจ จากนั้นเรามาค่อยมาเกลาประโยคให้รู้เรื่องเป็นประโยคที่สละสลวยอีกที ซึ่งง่ายกว่าแต่ก่อน ที่ต้องใช้แปลทีละคำ

วันข้างหน้า ปีข้างหน้า ยังไม่มีอะไรมายืนยันว่า Google จะเข้ามาแทนที่ล่าม แต่เชื่อได้ว่าการพัฒนาของเทคโนโลยี มันคงไม่ได้หยุดแค่นี้อย่างแน่นอน และ เราอาจเปิดโลกให้กว้างขึ้น ด้วยเทคโนโลยี ของ google ก็เป็นได้

Share
Tagged

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *