วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (วัดมหาธาตุ) ท่องเที่ยวยุคใหม่ หัวใจคนไทย

วัดไทย

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครเป็นวัดที่มียอดสูงสุดสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เป็นที่รู้จักกันในนาม วัดสลัก อยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังตรงข้ามสนามหลวง

>>>ประวัติศาสตร์

                         หลังกรุงเทพมหานคร  กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย  และเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวัง  จึงกลายเป็นสถานที่จัดพิธีและงานศพ  ความนิยมของวัดที่มีต่อราชวงศ์  ถูกมองว่าสูงขึ้นและได้รับพระราชทานนามในปัจจุบัน  โดยรัชกาลที่  9 ในปี พ.ศ. 2539 ภายในอาคารยังคงมีวิทยาลัยพุทธศาสนามหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปิดสอนการแปลการสอนพระพุทธศาสนา

                         วัดมีพระพุทธรูปที่น่าประทับใจมากมายรอบ ๆ ลานตรงกลางเป็นห้องโถงพระพุทธรูปทั้งยืนและศาลาอุปสมบท  และวิหารเคียงข้างกัน  ศิลปะมีแผ่นป้ายบนฐานที่อุทิศให้กับบุคคลที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว

>>>พระบรมสารีริกธาตุ

                          พระบรมสารีริกธาตุ  อยู่ในมณฑปที่ฐานเจดีย์ในวิหาร  ซึ่งเป็นที่รวมของพระพุทธรูปที่สวยงามหลากหลายอิริยาบถ  องค์ด้านหน้ามีรูปเหมือนทองคำขนาดเล็กกว่าด้านหลังฐานมีนาฬิกาหลวงปู่สององค์ขนาบข้าง

                          วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (วัดมหาธาตุ) เดิมเรียกว่า  วัดสลัก  ตั้งอยู่ระหว่างสนามหลวงและท่าพระจันทร์  ใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชประทับอยู่ที่นั่นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ตั้งอยู่บนพื้นวิหาร 1 พิกเซล วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา  และได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 2326 โดยเจ้าชายสุรสิงหนาทพระอนุชาในรัชกาลที่ 1 และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนิพพณาราม

                         ก่อนที่จะมีการรื้อฟื้นพระไตรปิฎกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2331 รัชกาลที่ 1 ได้เปลี่ยนชื่อวัดว่า  วัดพระศรีสรรเพชญาดาราม  และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดมหาธาตุ” ตามประเพณีตั้งแต่สมัยอยุธยา  เพื่อให้ชื่อวัดนี้เป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงเพิ่มนาม “ยุวราชรังสฤษฎิ์” เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าฟ้าวชิรุ ณ หิศ

                           สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ พระมณฑปหน้าพระอุโบสถ  และพระวิหารที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมีที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช  คือ  วิหารโพธิ์ลังกา  หรือ  วิหารน้อย  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงประทับอยู่  และหออัครศิลปิน  หรือตึกแดง  ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นห้องสมุดแห่งแรกของกรุงเทพฯ

                        รูปปั้นของเจ้าชายสุรสิงหนาทที่ด้านหน้าพระวิหาร  ถูกสร้างขึ้นหลังจากท่านมรณภาพไปนานแล้ว  และเป็นผลงานจากจินตนาการมากกว่าภาพวาด

Share
Tagged